Nærvær
Respekt
Anderkendelse
Faglighed

VÆRDIER

På Lindevang arbejder vi ud fra værdierne Respekt, Anerkendelse, Nærvær og Faglighed.

At arbejde efter værdier er vigtigt for en organisation, der arbejder med at hjælpe mennesker. Værdierne er ikke bare flotte ord, men sætter en retning for, hvordan vi møder hinanden på Lindevang.

Her kan du læse mere om, hvad vi lægger i de fire værdier.

En helt grundlæggende værdi er respekten for det enkelte menneske. At alle mennesker har en selvstændig værdi, uanset hvor hver enkelt er i sit liv, og uanset hvilke problemer vedkommende har og fordomme, der tårner sig op. Respekten udspringer af vort kulturelle og åndelige udgangspunkt, både i det danske samfund i almindelighed og på Lindevang i særdeleshed.

Det centrale begreb i Lindevangs værdisæt er anerkendelse. Alle mennesker har behov for anerkendelse eller følelsesmæssig støtte på det mentale eller sociale plan. Oplever man ikke dette, risikerer man at miste det positive forhold til sig selv, som er grundlaget for oplevelsen af det gode liv.

Anerkendelse indeholder tre sfærer, der virker hver for sig og i samklang. Privatsfæren, som er de nære forhold til familie og venner. Anerkendelsesbehovet i denne sfære dækkes igennem eksistensen af “den konkrete anden”, som der kan være et mere eller mindre gensidigt afhængighedsforhold til af emotionel støtte. Den retslige sfære, som omhandler de universelle rettigheder, alle borgere har som medlemmer af samfundet, og som gør borgerne i stand til at få selvrespekt eller agtelse for sig selv som lige medlemmer af samfundet blandt andre. Anerkendelsen kommer blandt andet gennem de rettigheder, man har adgang til, som fører til opfattelsen af sig selv som en moralsk kapabel person. Den solidariske sfære, som omfatter relationerne til gruppen, fællesskabet og samfundet, hvor deltagelse og positivt engagement bliver anerkendt.

Respekten for beboernes ønsker og opfattelsen af, hvad det levede liv skal indeholde, omfatter i høj grad muligheden for at vælge. Ikke mindst graden af nærvær, tilgængeligheden af at opnå dette nærvær og ikke mindst indholdet af nærværet, som skal være reelt. Derved kan der måske forebygges tre af det moderne samfunds værste svøber, der især kan ramme udsatte borgere: Ensomhed, kedsomhed og håbløshed.

Et værdigrundlag for en organisation, der arbejder med mennesker, har sit naturlige udspring i forholdet til beboerne. Dette understreges af vægten på faglighed, der er forudsætningen for, at relationen beboer-personale kan fungere optimalt.

Fagligheden udtrykkes dels konkret i viden og færdigheder, dels i evnen til at leve sig ind i beboernes verden. I relation til medarbejderne betyder dette, at hver enkelt medarbejders menneskelige særpræg og faglige kompetencer skal respekteres, også fordi de er vigtige for de samlede ressourcer, der er på Lindevang til glæde for beboerne.

Lindevangs vision

Lindevang vil være kendt som et botilbud, hvor beboerne tager aktivt del i hverdagslivet og bidrager til fællesskabet. Visionen søges opnået gennem en række tilgange, hvoraf de vigtigste er:
Rehabilitering
– at beboerne understøttes i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
Recovery
– at beboerne understøttes i en personlig udviklingsproces for at få det bedre.
Skadesreducering
– at lindre skader som følge af misbrug eller psykisk og fysisk skrøbelighed.
Beboerinddragelse
– at involvere og styrke beboernes selvbestemmelse og medindflydelse.